Moira cocktail

Needs a name!!

Kraiquiri?

2 oz kraken, 1/4 oz syrup, 1/2 oz lime? +/- syrup to taste.